Jak kandydować do Rady Nadzorczej WSM

 

6 czerwca odbędzie się pierwsza część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni. W tym roku, oprócz stałych spraw takich jak sprawozdania i absolutorium dla Zarządu, spółdzielcy zajmą się wyborem nowych członków Rady Nadzorczej. Pewnie niektórzy z naszych Czytelników zastanawiają się, czy może zaangażować się i zgłosić swoją kandydaturę. Jakie warunki trzeba spełnić?

Z prac RN

 

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia plenarne minimum dwa razy w miesiącu. Między posiedzeniami odbywają się posiedzenia komisji merytorycznych (minimum raz w miesiącu). W pierwszym kwartale 2017 roku RN zajmowała się kilkunastoma zagadnieniami.

Rada Nadzorcza w ostatnim półroczu zajmowała się następującymi zagadnieniami:

  • sprawami dot. wykluczeń członków oczekujących (73 członków);
  • założeniami do planu gospodarczo-finansowego WSM na 2017 rok oraz wykonaniem kosztów i przychodów za pierwsze półrocze 2016 i trzy kwartały 2016 roku,
  • sprzedażą lokali z odzysku – rozpatrywano wyniki przetargów i wynikające z nich wnioski,
  • projektami z odnawialnymi źródłami energii dla oszczędności energii np. fotowoltaika, pompy ciepła
  • koncepcją parkingów wielopoziomowych dla powiększenia liczby miejsc parkingowych na osiedlach;
  • rozpatrywała informacje Zarządu dotyczące inwestycji osiedle „Szmaragdowe”;
  • przygotowaniami i przebiegiem obchodów 95. rocznicy WSM.

Pomimo intensywnych prac ze względu na dużą złożoność zagadnień, wpływających niekiedy wzajemnie sprzecznych wniosków, jak i między innymi brak nowych uregulowań w statucie, które RN przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu, Radzie nie udało się uchwalić korekt do Regulaminu Zarządu i Struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz zmian do regulaminów: Zebrań Mieszkańców; Rad Osiedli; Najmu Lokali; Sprzedaży mieszkań z odzysku; Rozliczania kosztów centralnego ogrzewania; Jednolitych zasad służebności gruntowych; Zasad udostępniania dokumentów członkom.

Większością tych zagadnień RN będzie się zajmować w pierwszym półroczu 2017 roku.

AK